Hovslagarutbildning

HOVSLAGARUTBILDNING  


"En omsorgsfull hovvård ökar i hög grad hästens välbefinnande, hållbarhet och  inte minst viktigt - hästens prestationsförmåga"

 


Hovslagaryrket är ett bristyrke.

Det är ett stort behov av hovslagare över hela landet, kvalitet, noggrannhet och känsla för både häst och hästägare är viktiga i detta hantverks och serviceyrke.

 


 

Hovslagarutbildning, intensivutbildning                                                 

Euro Horse anordnar hovslagarutbildning, grundutbildning i hovslageri


 

Utbildningens mål:


Utbildningens övergripande mål är att eleven efter genomgången och godkänd hovslagarutbildning skall ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna verka och sko Hästar, samt kunna konstatera hovvinklar, allmän status, samt helhetsintryck.



Detta innebär att:


- Efter genomförd hovslagarutbildning skall eleven ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedöma hovar och benställning samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar.

- Eleven skall ha tillräckliga kunskaper om hästens fysiologi samt anatomi.

- Eleven skall ha tillräcklig kunskap om hovsjukdomar för att kunna remittera svårare fall till djursjukhus eller till mer erfarna kollegor.

- Eleven skall ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt till djuret, kunden och sin yrkesroll, samt arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet.

Utbildningen omfattar lektioner, föreläsningar, praktiska övningar samt egna projekt. Kunskaps- och färdighetsinhämtningen bygger på en växelverkan mellan erfarenhetsbaserad, teoretiska kunskaper och praktisk färdighetsträning i hovslageri.


Utbildningen skall genomsyras av god hästkunskap och högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar.


 

Innehåll:


Kursen innehåller både praktik och teori

Hovens funktion

Hovens anatomi/fysiologi

Belastning

Tyngdpunkt

Hov i balans/obalans

Vanliga åkommor som Hålvägg, Sprickor

Hovbensrotation, Hovbenssänkning, Fång

Verktygskännedom

Hästens foder o miljö

Djurskyddsbestämmelser

Verkning och skoning i praktiken på levande hästar med friska hovar, samt riktning av hästskor.

 


Upplägg:


Samtliga våra utbildare är verksamma inom det område de utbildar i och förenar teori och praktik i undervisningen. Vår målsättning är att alltid utmana dig, både i din framtida yrkesroll och som individ. Vår pedagogik bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg. Som deltagare i utbildningen krävs en engarerad egen insats i form av förberedelse inför utbildningsstart, eget arbete mellan kurstillfällen, aktivt deltagande vid kurstillfällena.


 

Förkunskaper:


För att bli Hovslagare krävs,


Mycket god vana vid hästar, stort intresse och god fysik.



Antagningskrav:


Mycket god hästvana


God fysik


Tappskoutbildning



Litteratur:


Hovvård och Hovbeslag (Hela innehållet  studeras genomgående innan kursstart )

 

Förstudie av utbildning till hovslagare



Kurstid:


Kursen är förlagd på sex månader i streck med tre handledda dagar (räknas från och med start dag ett och sex månader framåt.)


Dag ett, två och tre utförs med handledare däremellan sker träning efter anvisning.


Plan:


Dag ett och två innehåller både teori och praktik.

Dag tre repetition samt kunskapsprov

 

Kursplats:


Vi anordnar kursen i Jönköping.


Kursstart:


Utbildningen arrangeras löpande

 

Kostnad:


54 000 SEK per deltagare inkl. moms  i Jönköping,

Delbetalning kan ordnas.



Verktyg, kurslitteratur samt skyddsutrustning ( hörselskydd, skor med stålhätta , hanskar samt övrigt ) tillhandahålls av eleven själv.



Kursen hålls utav kvalitetsskäl för en till två elever åt gången.



Allmänna villkor >


I dagsläget tar vi tyvärr inte emot fler anmälningar till denna utbildning då den är fullbokad, vi har heller ingen väntelista, bokningslista eller dylikt som erbjuds.


Denna utbildning är fullbokad




Anmälan görs via detta formulär


 
 
 
 
 
 
 
 
Hovslagarutbildning
 
Jag vill gå i Jönköping
 
1 deltagare
2 deltagare
 
Faktura
 
Intygar ovanstående
 
Godkänner